Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı tedavisi 

Facebook Twitter Gplus Google Maps E-mail

0212-2911156-57 veya 0533-2057373 arayınız...

Bağımlılıklar, tedavi süreçleri, aile destek ve aile bilinçlendirmeleri, uyuşturucu / uyarıcı madde testleri konularında cevaplarını bulamadığınız sorularınız veya daha ayrıntılı bilgiler almak için arayınız....

Home Diğer bağımlılıklar İnternet ve bilgisayar bağımlılığı İnternet ve bilgisayar bağımlılığı yaygınlığı

İnternet ve bilgisayar bağımlılığı yaygınlığı

Dünyada durum

Birkaç yıldır çok sık söz edilir olan internet bağımlılığı, uluslararası birçok araştırmaya konu olmuştur. İnternet bağımlılığı konusunda yapılan çalışmalar genellikle ABD yapılmaktadır.

Young ve diğer araştırmacılar, internet bağımlılığı Bozukluğunun anlaşılması için bir temel oluşturabilmek amacı ile araştırmalar yürütseler de, bazı araştırmacılar bu konudan emin olamamaktadır. British Columbia Üniversite’sinde bir profesör olan Green İnternet  Addiction: A Critical Study (İnternet  Bağımlılığı: Eleştirel Bir Çalışma) adlı çalışmasında şunları belirtmiştir: İnternet  bağımlılığı ile ilgili olan bu araştırmaların çoğunu paylaştıkları eksiklikler nedeniyle eleştirilmiştir. Şimdiye kadar hiç kimse, normal internet kullanımının tanımını yapamadığını belirtmiştir.

Bu nedenle, internet bağımlılığı bozukluğunun tanımlanabilmesi için hangi düzeydeki kullanımın normalden daha fazla olduğunu belirlemek zordur demektedir. Green, araştırmada bazı ortak terimleri tanımlamak durumunda olunmasının internet kullanımının bazı kullanıcılar için bir sorun olmadığı anlamına gelmediğini belirtmiştir (Green, 2000).

Griffiths seçilen kriterlerin temel bağımlılık kavramları için yalnızca genel bir alanı kapsaması nedeniyle şimdiye kadar yapılan anketlerin hiç birinin internet bağımlılığının varlığını göstermediğini ileri sürmektedir (Griffiths, 1998). Griffiths’e katılan Grohol’de (1999), İnternet bağımlılığı ile ilgili olarak şu ana kadar yapılan araştırmaların çoğunlukla keşif niteliğinde araştırmalar olduğunu ama belirli davranışlar ve bunların nedenleri arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını söylemiştir. Grohol’e göre araştırmalar, insanların kendileri ve davranışları hakkında ne hissettiklerini tanımlamaya yardımcı olabilse de bu davranışların gerçekten İnternet  gibi belirli bir teknolojiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hakkında bir sonuca varılamayacağını söylemektedir (Grohol, 1999).

ABD’de her üç boşanmanın birinde boşanma nedeni olarak internet bağımlılığı gösterilmektedir. Yapılan çalışmalarda internet kullanıcılarının % 29’u ile % 50’sinin internet bağımlısı oldukları ortaya çıkarmaktadır. Bu oranlar deneklerin yaşadıkları ülkeye, toplumsal statülerine göre değişim göstermektedir(Beard, 2005).

ABD’de yapılan geniş bir çalışma olan internet bağımlılığı raporuna göre internet in bağımlılık yapan ve kişilerin ilişkilerini bozan en önemli alanların başında chat odaları, oyun ve program indirilen siteler geliyor. Bilim adamları internet bağımlılığı konusunda çok da anlaşmış değiller aslında. Ama genel bir kanıya göre internet bağımlılığı 30 yaş civarı insanlarda ve içe dönük kişiliklerde görülüyor (Lavin, Yuen, Wienman, Kozak; 2004).

Morahan-Martin ve Schumacher 277 kolej öğrencisi üzerinde patolojik internet kullanımı (PİK) olarak adlandırdıkları davranışı incelemişlerdir. Bağımlı olarak değerlendirilen kullanıcıların haftada ortalama 8.48 saat nete bağlı kaldıkları. Ayrıca bu kişilerin UCLA Yalnızlık ölçeğine göre daha yalnız kişiler olduğu bulunmuştur(Morahan-Martin, Schumacher; 2000) .

Scherer ve Bost, internet kullanımı açısından 531 öğrenciyi incelemişler ve madde istismarı ve bağımlılığı belirtilerine paralel 10 klinik belirtiyi içeren bir kontrol listesi (checklist) geliştirmişlerdir. Üç ya da daha fazla belirtiyi işaretleyenler “internet bağımlısı” olarak sınıflandırılmışlardır. Araştırmalarında elde edilen sonuçlara göre, internet te harcanan süre haftada ortalama 8.1 saat olarak bulunmuştur. Örneklemin % 13’ü internet kullanımının akademik çalışmalarını, profesyonel performanslarını ya da sosyal yaşamlarını etkilediğini, % 2’si ise internet in yaşamlarına olumsuz etkisi olduğunu algıladıklarını belirtmişlerdir(Griffiths, 1999).

Kathleen Scherer, Austin’deki Texas üniversitesinde 531 öğrenci üzerinde yaptığı araştırmayı haftada en az bir kez bağlanan 381 öğrenci ile devam ettirmişlerdir. Deneklere sorulan on sorudan en az üçünü olumlu yanıtlayan 49 kişi (%13) bağımlı olarak kabul edilmiş, onların haftada ortalama 11 saat bağlı oldukları, diğerlerinin ise haftada ortalama 8 saat internet e bağlandıklarını belirlemiştir(eWalters, Matson, Baer, Ziedonis; 2005) .

Chien Chou, Ming-Chun Hsiao  Tayvan’da 12 üniversite ve kolejdeki 910 geçerli sonuç veren öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmada Brenner’ın (“Internt-Related Addictive Behavior Inventory”)(IRABI) doğru yanlış tipindeki ölçeğini 4’lü likerte çevirerek adapte etmişler, Young’ın 9 adet internet  bağımlılık sorusunu da D/Y şeklinde ikinci bölümde kullanmışlardır. Ölçekten en yüksek puanı alan %10 luk (110 ve üstü) dilimdekiler ve soru listesinde beş ve daha fazla evet yanıtı verenler seçilerek toplam 54 kişi (%6) bağımlı olarak belirlenmiştir. Bu grubun internet  kullanım oranı haftada 20-25 saat iken, diğerleri 5-10 saat kullandıklarını belirtmişlerdir(Chou, Hsiao; 2000).

Treuer ve arkadaşlarının 2001 yılında yaptıkları çalışmada örneklem büyüklüğü 212 internet  kullanıcısından oluşmaktadır. Bunların %82’si İnternet te olmadığı zaman İnternet e girmeyi hayal ettiğini , %92’si İnternet siz bir hayatın boş ve depresif bir hayat olacağını düşündüklerini söylemişlerdir (Treuer ve ark, 2001).

 

Türkiye’de durum

Ülkemizde de benzer sorunlar yaşanmaktadır. Özmenler yaşadığı deneyimde lise öğrencisi ergenin evdeki bilgisayara internet  bağlantısı sağlandıktan sonra belirgin derecede artan bilgisayar ve internet  kullanımı ile bunların ardından görülen ders başarısızlığı dikkati çekmektedir. Diğer bir olgu ise belirgin sosyal ve mesleki işlev bozukluğuna yol açmamakla birlikte kısa süreli de olsa hemen her gece önlenemez internet  kullanımı isteği ve ertesi güne sarkan yorgunluk hissi ile karakterize olmaktadır(Özmenler, 2001).

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından 2004 yılında yapılan Gençlik Anketi araştırması İstanbul’un 15 ilçesinden rasgele seçilen 43 okulda toplam 104 adet sınıfta uygulanmıştır. Araştırmaya 3483 lise II. sınıf öğrencisi katılmıştır. Bunlardan 1562 tanesi kız, 1870 tanesi ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin %15.8’inin internet  kullandığı, %20.6’sının bilgisayarda oyun oynadığı, %6.2’sinin internet  kafeye gittiği saptanmıştır. Erkeklerin kızlara göre 4.7 kat daha fazla oyun oynadığı, 2.5 kat daha fazla orana internet  kullandığı, 7.2 kat daha fazla internet  kafeye gittiği bulunmuştur.

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından 2004-2005 yılında yapılan diğer Gençlik Aile Anketi araştırması ise 16 ilçede 2306 lise öğrencisiyle yapılmıştır. Bu çalışmaya katılanların %48.6’sı kız, %51.4’sı erkektir. Araştırmaya katılanların %32,6’sında internet  bağımlılığı kriterlerine göre internet  ve bilgisayar bağımlılığı saptanmıştır. Araştırmaya katılanların madde kullanımlarına bakıldığında DSM IV kriterlerine göre madde bağımlısı oların oranı %10,5 tir.  İnternet  bağımlısı olduğu ortaya çıkan popülasyonun %44,9’u erkek; %18,’3’ü kızdır. İnternet  bağımlılığı görülme riski erkeklerde kızlara göre yaklaşık olarak 3,6 kat daha fazladır.

Bu tabloda en çarpıcı bulgu bilgisayar bağımlılarında madde bağımlılığının görülme oranının internet bağımlısı olmayan popülasyona göre 2 kat daha fazla görülmesidir. Bu da bize bağımlılığın başka bir bağımlılığı tetikleyebileceğini düşündürmektedir.

No tweets to display